Zavolejte nám na +420 274 771 217

Předmanželské smlouvy

5 mýtů o předmanželských smlouvách

Všechny důležité informace, které se týkají předmanželské smlouvy, jste si přečetli v předchozím článku (viz článek níže). Ovšem je dost možné, že jste stále plni otázek a přemýšlíte o tom, co jste kdesi od kohosi slyšeli. Proto jsme se Vám rozhodli představit 5 velmi častých mýtů, které se týkají právě předmanželských smluv:

Mýtus č. 1 - Předmanželské smlouvy jsou pouze pro bohaté.

Omyl! Předmanželskou smlouvu může uzavřít každý. A to i obyčejný člověk, který nevlastní  5 vozů ferrari a 12 hotelových sítí. Vyplatí se uzavřít především podnikatelům - osobám, které za určité závazky ručí celým svým resp. i společným majetkem. Předmanželské smlouvy mají své opodstatnění a předejdou mnoha neshodám a problémům!

Mýtus č. 2 - Předmanželské smlouvy jsou neromantickou záležitostí.

Další omyl! Pokud jste schopní sednout si a diskutovat se svým partnerem o Vašich budoucích finančních plánech a říci si, co očekáváte od vztahu a jeden od druhého, Váš vztah to jistě jenom upevní.

Mýtus č. 3 – Předmanželskou smlouvu chtějí pouze muži.

To není pravda! Předmanželská smlouva je způsob, který stanoví, co očekáváte Vy i Váš partner od vztahu. Tyto smlouvy nemají být zaujaté, mají brát oba manžele stejně. V západních zemích například žena může trvat na tom, že pokud zůstane v domácnosti a bude vychovávat děti, bude obsahem předmanželské smlouvy, že bude dostávat kompenzaci a podporu od manžela, protože přerušila kariéru.

Mýtus č. 4 - Předmanželská smlouva je užitečná pouze v případě rozpadu Vašeho vztahu.

Ne! Předmanželské smlouvy mohou být velmi užitečným nástrojem při plánování, co se bude dít s Vaším majetkem. Každý sňatek i rozvod je spojen se změnami majetkových poměrů. Předmanželská smlouva může být také užitečná zejména, pokud máte děti z předchozího manželství nebo jste majitelem rodinného dědictví, které chcete mít pouze a navždy v rodině.

Mýtus č. 5 - Předmanželská smlouva je drahá.

Opravdu? Pokud porovnáte náklady s rozvodem, je částka opravdu zanedbatelná. V podstatě je to to samé, jako když si sjednáváte pojištění. Je to malý jednorázový náklad, o kterém budete vědět, že kdyby na slova předmanželské smlouvy šlo, budete rádi, že jste ji zaplatili, protože Vám pak ušetří spoustu peněz.

 

 

Svatba je krokem do života, kterým začíná mnoho nového

Je startem do manželství, které je pro každého člověka velmi důležitým aktem stvrzení lásky. Hodně lidí se, ale také manželství bojí a to z mnoha důvodů. Jedním z nich je i rozvod a sním spojený boj o majetek. Bohužel, statistiky rozvodovosti neklamou, česká manželství se stále více rozvádějí a to skoro nejčastěji v Evropě. V průměru se u nás rozvádí asi 30 tisíc párů za rok.

Jedním z nástrojů k předcházení rozvodovosti může být předmanželská smlouva, která je dnes běžným opatřením mezi budoucími manželi. Jedná se o stanovení rozsahu společného majetku a určení způsobu jeho spravování, který je obecně upraven v občanském zákoníku. Ovšem majetkové vztahy mezi manželi mohou fungovat samozřejmě i bez toho, čemu se říká předmanželská smlouva. I mezi manželi lze uzavřít obdobnou smlouvu - ať už o zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů, popř. na vymezení okamžiku vzniku společného jmění na den zániku manželství. Je to jen na Vás. Předmanželské smlouvy jsou dobré nejen kvůli správě majetku, ale mohou mít význam pro dědická práva dětí a vnoučat, a to i předchozího manželství. Díky těmto smlouvám získáte i ochranu vůči minulým dluhům Vašeho protějšku.

Předmanželské smlouvy jsou často prezentovány jako zbraně, které proti sobě manželé používají, když prochází rozvodovou bitvou. Je složité mluvit o manželství jako o obchodu, ale pokud jde o vytvoření předmanželské smlouvy, měli by snoubenci uvažovat racionálně. Předmanželská smlouva není důkazem o nedostatku důvěry ve vztahu. Předtím, než uzavřete manželství, byste si měli položit otázku, jakým způsobem chcete nabývat majetek za trvání manželství, zda jen sami pro sebe, či do společného jmění, či tyto způsoby nabytí majetku kombinovat? Měli byste také uvažovat o tom, kdo bude platit účty? Co se stane, když jeden z vás zemře? Co když má jeden z vás děti z předchozího vztahu?

Nejdřív k notáři, pak k oltáři

Předmanželská smlouva mluví o tom, jak budou vypadat majetkové poměry manželů po svatbě. Uzavřením této smlouvy muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, určí, zúží nebo rozšíří společné jmění, či vyhradí jeho vznik na zánik manželství. (viz. §143a, odstavec 3 Občanského zákoníku - Zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění). Jde o určení správy majetku po svatbě i po rozpadnutí manželství. Podle zákoníku také manželé mohou podepsat, že nemají zájem o společné vlastnictví a jejich společné mění tak fakticky ani nevznikne – tedy nebudou v trvání manželství vznikat společné majetkové vztahy. Ty vzniknou zánikem manželství ke všem majetkovým hodnotám pořízeným za trvání manželství a manželé budou povinni si tento majetek vypořádat.

Říkáte si, proč předmanželská smlouva?

Tuto smlouvu je vhodné uzavřít, pokud jeden ze snoubenců je výrazně majetnější a i v budoucnosti očekává vyšší příjmy. Jde o předejití neočekávaných konfliktů, které mohou nastat a mohou se týkat i ohrožení rodinného majetku. Pokud není předmanželská smlouva snoubenci uzavřena formou notářského zápisu, stává se majetek automaticky vlastnictvím obou manželů. Společné věci manželů neboli společný majetek tvoří věci, které manželé nabyli až za trvání manželství a to ať jej nabyl jeden z manželů anebo oba. Původní majetek manžela či manželky tedy zůstává v jeho/jejím výlučném vlastnictví a druhý si na něj nemůže činit nároky. Předmanželská smlouva pak může stanovit výjimky z této zásady zejména, že manželé budou nabývat majetek do svého výlučného vlastnictví. Do společného jmění manželů ze zákona nepatří věci osobní povahy a nabytí věcí darem, či dědictvím.

Osobními věcmi jsou zde podle zákona míněni věci osobní hygieny, oblečení, apod. Dědictví, dary a případné majetky nabyté v restituci jsou však brány jako majetek ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů. Obdarovaný manžel by musel tedy majetek vnést do společného jmění manželskou smlouvou. V případě prodeje takového majetku, je majetek za něj nabytý opět ve výlučném vlastnictví jedné ze stran. Předmanželská smlouva musí být uzavřena formou notářského zápisu. Poplatek za jeho sepis je dán notářským ceníkem podle hodnoty majetku, nejméně 1.000,-Kč. Účinky takové dohody, kterou uzavřou muž a žena hodlající uzavřít manželství, nastanou pouze tehdy, bude –li jejich manželství skutečně uzavřeno. Smlouvu mohou manželé společné jmění i po svatbě po společné domluvě změnit nebo doplnit. Pokud dojde k rozvodu, dělí se na základě předmanželské smlouvy majetek, který nabyli manželé pouze společně.

Předmanželská smlouva musí dle §63, zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění obsahovat tyto údaje:

 • Místo, den, měsíc a rok úkonu;
 • Jméno, příjmení a sídlo notáře;
 • Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků, jejich zástupců, svědků, důvěrníků, případně tlumočníků;
 • Prohlášení o způsobilosti k právním úkonům;
 • Způsob ověření totožnosti účastníků, svědků, důvěrníků, zmocněnců a tlumočníků;
 • Obsah úkonu;
 • Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky;
 • Podpisy účastníků (jejich zástupců, důvěrníků), svědků a tlumočníků;
 • Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

Zajímavostí je, že termín „Předmanželská smlouva“ v našem občanském zákoníku doslova nenaleznete, pouze tak svoji smlouvu nazvete a budete se řídit právními normami a smlouvu uzavřete za přítomnosti notáře. Předmanželská smlouva ovšem nemůže vyloučit povinnosti ani práva manželů a to se týče i povinnosti stanovené zákonem o rodině.

Společné jmění manželů

Co se týče společného jmění manželů, manželé do něj mohou vložit, co chtějí a co považují za důležité a stejně tak to mohou ze společného jmění vyloučit. Také je možné rozhodnout se, že oba manželé budou věcmi disponovat samostatně bez ohledu na názor svého protějšku. Pokud není uzavřena předmanželská smlouva, platí přesně opačný princip, kdy musí oba manželé se vším, co dělá ten druhý s majetkem souhlasit, tak to totiž stanovuje zákon, jinak je tato činnost bez vědomosti jednoho z manželů napadnutelná. Pozor: do společného jmění manželů patří i závazky, jako jsou například dluhy, i když vznikly pouze jednomu z manželů za trvání manželství. Výjimku tvoří ale dluhy, které vznikly za trvání manželství a týkaly se majetku patřícímu výhradně jednomu z manželů. Ale i tyto dluhy lze uspokojit ze společného majetku, pokud existuje. Zde je však třeba dát pozor na ustanovení občanského zákoníku, které uvádí, že vůči jiné osobě se lze na takovou smlouvu odvolat jen tehdy, je –li její obsah této osobě znám. Nezapomínejte, že do společného jmění ale nepatří žádný majetek nabytý ani jedním z manželů před manželstvím!

Společné jmění manželů (SJM)

SJM je spoluvlastnictví bez podílů, celý majetek patří jednomu i druhému z manželů. Jde o:

 • majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství
 • nepatří do něj majetek získaný dědictvím nebo darem
 • majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela
 • věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů

Odpovědnost v rámci společného jmění manželů

SJM tvoří závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství

 • výjimkou jsou závazky týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a
 • závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.
 • Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.

Víme, že předmanželská smlouva nezní moc romanticky, ale je jisté, že jejím sepsáním předejdete mnoha problémům s penězi i velkému stresu. Konzultujte s právníky různé druhy otázek, které mohou být zahrnuty do předmanželské smlouvy. Předmanželská smlouva poskytuje obrovskou jistotu pro obě strany. Při rozhodování o rodinném majetku budete moci v noci spát s vědomím, že Vaše práva (a finanční aktiva) jsou chráněna.

Naše svatební centrum Le Rêve je tu pro Vás, a to i když chcete sepsat předmanželskou smlouvu. Poradíme Vám, jak na to i na co nezapomenout. Seženeme Vám také vhodného notáře. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem! Vždy uděláme vše pro Vaši spokojenost! Proč? Protože jsme Le Rêve!

Velmi rádi Vám budeme při přípravě Vaší svatby asistovat.

Prosím vyplňte tento nezávazný svatební formulář nebo nám zavolejte na 274 771 217 a domluvte si schůzku.

Plánování Vaší svatby a organizace

každý detail je důležitý, aby vše bylo nakonec perfektní

Nejlepší nabídka svatebních míst Chcete luxusní limuzínu Svatby v zahraničí podle vašich přání Vytvořte si své svatební stránky