Zavolejte nám na +420 274 771 217

Židovské svatby - Mazal tov

Židovská moudrost pro snoubence:

Nejlepší vztah je ten, ve kterém je láska k tomu druhému větší, než potřeba jej vlastnit.

Svatební centrum Le Rêve pořádá svatby všech vyznání, mezi které patří i židovské svatby. Poradíme Vám, i když se chystáte jako host na židovskou svatbu či ať ji sami pořádáte. Židovské svatby mají svoje specifika a je důležité znát tradice, které se svateb tohoto vyznání týkají. Židovské svatby v Praze patří mezi nejkrásnější místa pro uzavření  tohoto druhu sňatku vůbec. Nebojte se,  pomůžeme s organizací a popřípadě vysvětlíme hostům svatební etiketu židovské svatby. Níže nabízíme popis židovské svatby v Praze i mimo ni, naleznete zde výčet tradic i jejich posloupností.

Před svatbou samotnou je zvykem, že se nevěsta a ženich nesmí stýkat celý týden, aby na svůj svatební den a své setkání, co nejvíce těšili. Toto setkání se uskuteční až pod svatebním baldachýnem. Všichni víme, že při klasických svatbách se přeje novomanželům až po sňatku, ovšem židovské svatby fungují trochu jinak – ještě před sňatkem se připraví vyzdobená místnost, kam chodí svatebčané gratulovat nevěstě a nevěsta součastně od svatebních hostů přímá i svatební dary. Ženich se tohoto blahopřání neúčastní a mezitím připravuje svatební smlouvu, která se nazývá kubuta.

Židovské svatby v Praze, ale i v jiných městech probíhají v synagoze, kde se odehrává hlavní svatební obřad. Ovšem podle původních tradic se měly židovské svatby konat pod širým nebem, v Izraeli se takto odehrávají dodnes. Změna v tradici nastala, když se židovský národ cítil ohrožení a raději se ukrýval za silnými zdmi, které synagoga nabízí.

Po judaismus je uzavření manželského svazku posvátné. Obřad a celou svatbu doprovází množství příprav a jsou pevně stanovená pravidla, která musí být pečlivě dodržována. Náležitosti svatebního obřadu vycházejí ze starodávných biblických tradic. Židovské svatby se skládají ze dvou hlavních částí. První část se nazývá krušin, neboli zásnuby a druhá část je označována jako nisu’in, tedy samotný sňatek.

Vlastní svatební obřad židovské svatby v Praze i v jakémkoliv jiném evropském městě vypadá tak, že čtyři přátelé ženicha, svobodní mládenci, drží svatební baldachýn neboli chupu a vyčkávají na příchod svatebního páru. Ženicha k nevěstě přivede tančící a zpívající průvod přátel a svatebčanů. Ženich si poté ověří, zda je nevěsta opravdu ta, kterou si vybral a poté zakryje její obličej závojem. Nevěsta poté vysloví přání a modlitbu mít krásné a zdravé děti a přeje si dobrý vztah s jejím nastávajícím. Průvod po této modlitbě doprovodí ženicha pod baldachýn k rabínovi a všichni poté vyčkávají na příchod nevěsty, která je doprovázena průvodem žen. V čele toho průvodu tančících a zpívajících žen kráčí matka nevěsty a případně i matka ženicha a odvádějí nevěstu k jejímu nastávajícímu. Matky s nevěstou obejdou sedmkrát ženicha a až poté zaujme nevěsta místo po jeho boku.

Všichni hosté židovské svatby se po svatebním ceremoniálu odeberou ke svatební hostině, po které se na závěr vysloví opět sedm požehnání. Svatba se slaví sedm dní a sedm nocí a sedm požehnání se opakuje po každé hostině, ale musí být přítomno minimálně deset mužů. Zvláštností je, že po dobu židovské svatby jsou muži i ženy odděleni od sebe, a to jak v synagoze tak na oslově. Ženy i muži také odděleně tančí.

Pro judaismus je dodržování tradic a zvyků velice důležité a doprovázejí každodenní život židů. Tyto tradice, nevyjímaje tradic týkajících se židovské svatby, vychází z hebrejských židovských knich a to zejména z Tóry, která je nejdůležitější knihou judaismu.

 

Židovské svatby v Praze se provádějí, jak už bylo řečeno, v synagogách, které dost často slouží i jako muzeum judaismu. Staronová synagoga v Praze je dosud nejstarší sloužící synagogou na světě a je otevřená jak pro ceremonie, obřady a modlitby, ale i pro turisty. Sňatky se také konají ve Vysoké synagoze a ve Španělské synagoze, která je velmi oblíbená pro židovské svatby v Praze.

Pokud se potřebujete dozvědět více informací k uzavření židovské svatby v České republice, čtěte dále (text je převzat ze zákoníku ČR):

  • Snoubenec, který je občanem ČR a je zde přihlášen k trvalému pobytu, předloží příslušnému matričnímu úřadu následující doklady: rodný list, doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o osobním stavu a o místě trvalého pobytu
  • Snoubenec, který je cizincem, předloží příslušnému matričnímu úřadu následující doklady: rodný list, ve kterém bude uvedeno jméno, příjmení, datum narození, údaje o rodičích; doklad o státním občanství; potvrzení o osobním stavu a trvalém bydlišti (vydává příslušný úřad domovského státu); doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (občanům Izraele vydává Velvyslanectví Státu Izrael v Praze (nesmí být starší než šest měsíců); potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Ředitelstvím služby cizinecké policie (nesmí být starší než sedm dní); doklad totožnosti (např. pas) - jde-li o snoubence rozvedené, pak pravomocný rozsudek o rozvodu, jde-li o snoubence ovdovělé, úmrtní list zemřelého partnera.
  • Informaci o výši správního poplatku podá instituce, před kterou se sňatek uzavírá.
  • Všechny cizozemské veřejné listiny musí být opatřeny vyšším ověřením, pakliže se vyžaduje. Veřejné listiny vydané v Izraeli musí být opatřeny zjednodušenou doložkou ověřující autentičnost podpisu - tzv. Apostillou, kterou v Izraeli vydává Ministerstvo zahraničních věcí nebo okresní soud).
  • Úředním jazykem při osobním a písemném styku je čeština. Doklady musí být přeloženy českým soudním tlumočníkem. Soudní tlumočník bude rovněž přítomen svatebnímu obřadu.

 

 

 

Velmi rádi Vám budeme při přípravě Vaší svatby asistovat.

Prosím vyplňte tento nezávazný svatební formulář nebo nám zavolejte na 274 771 217 a domluvte si schůzku.

Plánování Vaší svatby a organizace

každý detail je důležitý, aby vše bylo nakonec perfektní

Nejlepší nabídka svatebních míst Chcete luxusní limuzínu Svatby v zahraničí podle vašich přání Vytvořte si své svatební stránky

Plánování a organizace svatby

Stylová svatbaVytvořte si své svatební stránky

Kontakt